Enhetschef sökes till Folkhälsomyndigheten

Discussions on career high points (and low points), problems, and helpful advice.

Moderators: Andrew Wiecek, Suzanne

Enhetschef sökes till Folkhälsomyndigheten

Postby Express » Apr 05 2017 5:17 am

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi erbjuder attraktiva villkor och spännande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. Myndigheten har omkring 490 anställda och har sin verksamhet i Solna och Östersund.


Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik ansvarar för myndighetens beredskapsdiagnostik och övrig smittskyddsrelevant primärdiagnostik inom bakteriologi och virologi. Enheten ansvarar även för myndighetens säkerhetslaboratorium inklusive dess egen forskning och forskningssamarbeten liksom för samordning av avdelningens frågor inom krisberedskapsområdet.

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef vid enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik har du ansvar för att leda och styra enhetens arbete på en operativ och strategisk nivå. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för personal, verksamhet och budget. Tillsammans med medarbetarna ska du utveckla såväl verksamhet som grupp och individ. Du kommer även att företräda verksamheten internt och externt.

Din kompetens

Krav för anställning
Vi söker dig med doktorsexamen inom medicin, mikrobiologi eller annat område som vi bedömer som relevant. Du har erfarenhet av ledarskap och personalansvar samt erfarenhet av att leda en verksamhet inom det medicinska eller mikrobiologiska området. Vidare har du goda kunskaper i såväl tal som skrift i svenska och engelska samt goda kunskaper i MS Office.

Meriterande
Följande är meriterande:

• Erfarenhet av budgetansvar.
• Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling.
• Erfarenhet av att ha initierat och drivit förändringsarbete.
• Erfarenhet från eget arbete med eller från chefskap inom laboratoriediagnostik.
• Bedrivit egen forskning inom det medicinska eller mikrobiologiska området.
• Erfarenhet av att leda samarbeten med externa parter.
• Kunskap om infektionssjukdomar som lyder under smittskyddslagen.
• Kunskap om molekylära och serologiska metoder.

Personliga förmågor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper som att du är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga och integritet. Vi ser gärna att du ger ett trovärdigt intryck och har förmåga till helhetssyn i ditt arbete.

Om anställningen
Du kommer att anställas om enhetschef med placering i Solna. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Folkhälsomyndigheten kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (1996:627, 19§). Anställningen kräver svenskt medborgarskap. Folkhälsomyndigheten ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Ansök här: https://express.candarine.com/campaign/ ... 65b2a140bd
Express
technophile
technophile
 
Posts: 21
Joined: Sep 23 2014 1:10 pm

Re: Enhetschef sökes till Folkhälsomyndigheten

Postby mdfenko » Apr 05 2017 12:20 pm

translated from swedish into english:

The public health authority is a national knowledge authority working for better public health. This makes the authority by developing and promoting social work to promote health, preventing human illness and protect against health threats. Our vision is a public health which strengthens the development of society.

We offer attractive conditions and exciting tasks together with dedicated and competent colleagues. The Authority has approximately 490 employees and its activities in Solna and Östersund.

The unit for the preparedness and infection control diagnostics is responsible for the emergency response diagnostics and other animal health relevant primary diagnosis in bacteriology and virology. The device is also responsible for the security labs including its own research and research cooperation as well as for the coordination of the issues in the emergency preparedness area.

Your job
as head of unit at the unit for preparedness and infection control diagnostics you have responsibility for managing and controlling the work on an operational and strategic level. In the working data are responsible for personnel, business and budget. Together with the employees you should develop both activities as a group and individual. You will also represent the Business internally and externally.

Your Competency

Requirements for employment
we are looking for you with a doctoral degree in medicine, microbiology or other area which we consider relevant. You have experience of leadership and staff responsibilities as well as the experience of leading an activity within the medical or microbiological area. Now you have a good knowledge of both the speech that letter in swedish and english and good knowledge of MS Office.

The merits of the
following are the merits of:

• Experience of financial responsibility.
• experience of working with the business development.
• Experience of having initiated and driven change.
• Experience from own work with or from directorship in laboratory diagnosis.
• has carried out its own research in the medical or microbiological area.
• Experience of leading partnerships with external parties.
• knowledge of infectious diseases under the Communicable Diseases Act.
• knowledge about the molecular and Serological Methods.

Personal abilities
the importance we attach to the personal suitability and characteristics that you are responsible and have good ability and integrity. We would be happy to see you give a credible impression and have the ability to take a holistic approach in your work.

If the employment
you will be employed if the device manager with location in Solna. Employment is a permanent full-time contracts that starts with a six month probationary period. Access takes place as soon as possible by agreement.

Employment is interposed therebetween in safety class. This means that before you are employed in the Public Health Authority will safety testing and records check to be carried out in accordance with the provisions of the safety Protection Act (1996:627, 19§). The employment requires Swedish citizenship. The public health authority makes high demands on our employees' security and privacy awareness.

Apply here: https://express.candarine.com/campaign/ ... 65b2a140bd
talent does what it can
genius does what it must
i do what i get paid to do
mdfenko
ModSquad
ModSquad
 
Posts: 1476
Joined: Jan 24 2006 7:39 pm
Location: Staten Island, NY USA


Return to Careers in Research

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest