Specialist mikrobiologisk kvalitetskontroll sökes

Discussions on career high points (and low points), problems, and helpful advice.

Moderators: Andrew Wiecek, Suzanne

Specialist mikrobiologisk kvalitetskontroll sökes

Postby Express » Apr 18 2017 2:55 pm

Recipharm Karlskoga söker en erfaren och självständig mikrobiolog med erfarenhet av GMP-verksamhet.

Vi erbjuder ett mångsidigt och utmanande arbete där du kommer att ingå som en nyckelperson i utvecklingen av vårt mikrobiologiska laboratorium på Recipharm i Karlskoga.

Du har djup kompentens inom mikrobiologi och är självständig, ansvarsfull och resultatinriktad med en entreprenörsmässig anda. Du är analytisk i ditt arbetssätt, har förmåga att ta beslut samt har god samarbetsförmåga. Du ska självständigt kunna kommunicera med våra kunder i uppdragsdiskussioner och vara med och driva utveckling av den mikrobiologiska verksamheten.

Av arbetsuppgifterna kan nämnas att:

• Vara mikrobiologisk specialist i diskussioner med uppdragsgivare i projekt innefattande mikrobiologiska analyser

• Vara mikrobiologisk expert vid interna samt externa inspektioner

• Bistå med mikrobiologisk spetskunskap vid avvikelsehanteringar samt i det dagliga linjearbetet gällande produkter

• Ansvara för den mikrobiologiska steriliseringsprocessen

• Säkerställa leverans av högkvalitativa analysresultat till våra uppdragsgivare

• Utveckla våra analystjänster inom mikrobiologi

• Upprätta och granska styrande och redovisande dokument

• Undervisa i den interna GMP-utbildningen

Kvalifikationskrav

• Högskole-/ Universitetsutbildning inom mikrobiologi

• Minst 5 års erfarenhet av arbete med mikrobiologiska analyser inom läkemedelstillverkning

• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

• Erfarenhet av att arbete med IT-system och LIMS

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Hilja Strid/gruppchef mikrobiologisk kvalitetskontroll, tfn 0586-68222.

Välkommen med din ansökan senast 2017-04-30.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings-anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ansök här: https://express.candarine.com/campaign/ ... 203c9d886c
Express
technophile
technophile
 
Posts: 21
Joined: Sep 23 2014 1:10 pm

Re: Specialist mikrobiologisk kvalitetskontroll sökes

Postby mdfenko » Apr 19 2017 1:44 pm

here's the translation:

Specialist microbiological quality Wanted

New post by Express »April 18 2017 10:55 am
Recipharm Karlskoga looking for an experienced and independent microbiologist experienced in GMP operations.

We offer a versatile and challenging job where you will be included as a key figure in the development of our microbiological laboratory at Recipharm Karlskoga.

You have deep knowledge in microbiology and is independent, accountable and results-oriented with an entrepreneurial spirit. You are analytical in your approach, have the ability to take decisions and have good interpersonal skills. You should be able to independently communicate with our customers in assignments and discussions to help drive the development of the microbiological activity.

Of tasks may be mentioned that:

• Be microbiological specialist in discussions with clients in the project including microbiological analysis

• Be microbiology expert at the internal and external inspections

• Assist with microbiological excellence at avvikelsehanteringar and in the daily line of work for Products

• Responsible for the microbiological sterilization process

• Ensure delivery of high quality analysis results for our clients

• Develop our analytical services for Microbiology

• Establish and review the ruling and records

• Teach in internal GMP education

Qualifications

• Higher Education / University studies in Microbiology

• At least 5 years of experience working with microbiological analysis in the pharmaceutical manufacturing

• Very good knowledge of Swedish and English

• Experience of working with IT systems and LIMS

For further information, please contact Hilja Strid / team leader microbiological quality control, tel 0586-68222.

Please submit your application no later than 2017-04-30.

About Recipharm
Recipharm is a leading CDMO companies (Contract Development and Manufacturing Organization) in the pharmaceutical industry and has approximately 5000 employees. Recipharm provides manufacturing services of drugs in various forms, production of material for clinical trials and APIs, and pharmaceutical product development. Recipharm produces several hundred different products for both large pharmaceutical companies and smaller development companies. The company has revenues of approximately SEK 5.3 billion and has development and manufacturing facilities in France, India, Israel, Italy, Portugal, Spain, UK, Sweden, Germany and the United States with headquarters in Stockholm, Sweden. Recipharm B share (RECI B) are listed on Nasdaq Stockholm.

Apply here: https://express.candarine.com/campaign/ ... 203c9d886c
talent does what it can
genius does what it must
i do what i get paid to do
mdfenko
ModSquad
ModSquad
 
Posts: 1476
Joined: Jan 24 2006 7:39 pm
Location: Staten Island, NY USA


Return to Careers in Research

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron